Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli w CKP

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli w Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”. nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16.

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 14 maja 2018 r. do 27 maja 2018 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.ckp.rzeszow.pl/
i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Centrum Kształcenia Praktycznego, w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla uczniów objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

Lp. Forma wsparcia Liczba uczestników/uczestniczek
1. Kurs w zakresie  programowania i druku 3D  

2

 

2. Podstawy techniki napędowej 4
3. Kurs programowania i obsługi sterowników Mitsubishi 4
4. Programowanie i obsługa obrabiarek CNC w języku sterowania  Heidenhein, 2
5. Obsługa testerów diagnostycznych 4
6. Diagnostyka i naprawa samochodów marki Audi po roku 2010r. 4
7. Urządzenie mechatroniczne w pojazdach samochodowych 4

Dokumenty do pobrania >>> Rekrutacja na kursy dla nauczycieli (94 pobrania)